Communicatie GMR 


De GMR van Proloog hecht grote waarde aan de meningen van haar achterban en aan een breed draagvlak. Essentieel hierbij is goed contact met elkaar. Hieronder verstaan wij niet alleen informeren van, maar ook luisteren naar, oordelen over en meewegen van de meningen van de achterban. De achterban van de GMR bestaat uit alle betrokken ouders of voogden en alle medewerkers van Proloog. 

De communicatie met het bevoegd gezag verloopt via het College van Bestuur. Voorafgaand aan de GMR-vergadering vindt een agendaoverleg plaats met de voorzitter en secretaris van de GMR. Alle stukken voor de vergadering stuurt het CvB digitaal naar de leden van de GMR. Alleen stukken die 10 dagen voor een vergadering binnen zijn kunnen worden geagendeerd, zodat er voldoende tijd is om de stukken goed voor te bereiden. We verwachten van het CvB bij belangrijke onderwerpen een toelichting en advies. In de volgende GMR-vergadering zal de GMR een advies vormen en dit advies uitbrengen richting de algemeen directeur.

Contact opnemen met de GMR? Mail naar gmrsecretariaat@proloog.nl