Goed onderwijs

De 23 scholen van Proloog bieden aansprekend, toegankelijk en hedendaags onderwijs. Een gezonde, veilige en passende leeromgeving is daarbij een eerste voorwaarde. We bereiden leerlingen voor op de dynamische maatschappij en een leven lang leren. 

De belangrijkste uitgangspunten binnen het onderwijs van Proloog zijn het stimuleren van een onderzoekende houding (kritisch en zelfstandig denken) en het kind uit te dagen door te ontdekken en te experimenteren. Onze leerkrachten zijn gericht op het ontwikkelen van karaktervorming, creatieve vaardigheden, wereldburgerschap, eigenaarschap, vreedzaam communiceren en samenwerkend leren. 

Passend onderwijs: oog voor ieder kind

Goed onderwijs is passend onderwijs. Het sluit aan bij de behoeften, kwaliteiten en mogelijkheden van het kind. Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting staan centraal binnen het openbaar onderwijs. Deze kernwaarden zorgen ervoor dat een kind kan "worden wie het is". Hoe we hier vorm aan geven, leest u hieronder. 

Diversiteit in onderwijs

Naast goed regulier basisonderwijs bieden we ook onderwijsconcepten aan als Jenaplan, Dalton, Montessori, Reggio Emilia en speciaal basisonderwijs. Op die manier is er altijd een school die past bij uw kind. Er is brede expertise aanwezig binnen Proloog en we maken hier gebruik van door onderlinge kennis uit te wisselen. Verder stimuleren we sport- en cultuuractiviteiten in samenwerking met de beweeg- en cultuurcoaches van onder andere de gemeente, BV Sport en Kunstkade. Ons onderwijs richt zich op de hele persoon: leren doe je met hoofd, hart en handen.

Ontwikkeling van de leerling

Voor een kind moet de school een veilige omgeving zijn, waarin het wordt gezien. Zodat het nieuwsgierig naar zichzelf en de ander wordt en kan werken aan persoonlijke ontwikkeling. Kinderen moeten grenzen leren ontdekken. Daarbij is ook het leren omgaan met teleurstellingen en het nemen van eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap van belang. De leerling maakt deel uit van een dynamische leefgemeenschap waarbij duidelijke pedagogische kaders worden geboden. Erkenning van diversiteit is van belang om het respect voor andere opvattingen te vergroten. Gelijkwaardigheid en vrijheid staan in deze tijd onder druk met de daarbij horende (voor)oordelen. We leven in een maatschappij met steeds meer bubbels en daarom vraagt het opvoeden van kinderen in deze context iets extra's, zowel van onze leerkrachten als ouders. 

De ouder als partner

Betrokkenheid van de ouders bij het kind is belangrijk. Het vraagt om nieuwsgierigheid en verwondering over het 'lerende kind'. Hierbij past ook een vorm van loslaten en geduld waarbij het vertrouwen naar de leerkracht groot mag zijn. Vanuit gelijkwaardigheid met een eigen invalshoek zoeken we de verbinding en ontmoeting. Zeker wanneer er sprake is van kwetsbaarheid in de ontwikkeling of context. Ouders zien wij daarom als belangrijke partner. Ouders hebben een preventieve en centrale rol. Samen weten en zien we méér. 

Sterke ondersteuning in de scholen

Passend onderwijs betekent ook het bieden van extra hulp aan kinderen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen. We bieden sterke ondersteuning in de scholen door de inzet van onderwijsadviseurs en jeugdondersteuners. Elk kind is uniek en heeft een andere (zorg)behoefte. De expertise wordt niet tijdelijk extern ingevlogen, maar door medewerkers van Proloog overgebracht zodat de expertise binnen de scholen blijft.

Arrangement voor hoogbegaafdheid

We bieden een passend HB-arrangement voor hoogbegaafde kinderen met persoonlijke coaching, contact met gelijkgestemden en uitdagende thema’s. 

Internationale taalschool

Voor leerlingen met een taalachterstand is er een speciale internationale taalschool. Proloog heeft deze school in samenwerking met PCBO de Taalschool Leeuwarden opgezet. 

Goed werkgeverschap

Goed onderwijs en goed werkgeverschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom zetten wij in op deskundige medewerkers die zich optimaal kunnen ontwikkelen.