De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) praat mee over bovenschoolse zaken. Ze houdt zich dus bezig met allerlei zaken die álle scholen aangaan. De GMR bestaat zowel uit personeel als ouders.

De GMR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid op een groot aantal beleidsonderdelen. Denk daarbij aan instemming op het gebied van onderwijskundige doelstellingen, maar ook beleid dat gaat over welzijn, gezondheid en veiligheid. Ze geeft advies op hoofdlijnen ten aanzien van financieel beleid en de verdeling en besteding van middelen.

De GMR werkt met portefeuillegroepen. Deze bereiden onderwerpen voor en doen hiervan verslag in de GMR vergadering waarna de gehele GMR discussieert en besluiten neemt over het onderwerp. Deze manier van werken biedt de leden de mogelijkheid zich te verdiepen in de onderwerpen terwijl collega-leden hetzelfde doen met de onderwerpen die tot hun portefeuille behoren. Hierdoor vermindert de werklast en blijft de kwaliteit gewaarborgd. De GMR heeft regelmatig overleg met het stafbureau, waardoor zij al in een vroeg stadium bij de vorming van het beleid wordt betrokken. De GMR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris en een onafhankelijk voorzitter.

Maak kennis met de GMR leden
Bekijk het vergaderschema van de GMR
 

Download:

Denk mee met de GMR!
Bekijk de video