De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) praat mee over bovenschoolse zaken. Ze houdt zich dus bezig met allerlei zaken die álle scholen aangaan. De GMR bestaat zowel uit personeel als ouders.

De GMR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid op een groot aantal beleidsonderdelen. Denk daarbij aan instemming op het gebied van onderwijskundige doelstellingen, maar ook beleid dat gaat over welzijn, gezondheid en veiligheid. Ze geeft advies op hoofdlijnen ten aanzien van financieel beleid en de verdeling en besteding van middelen.

De GMR werkt met portefeuillegroepen. Deze bereiden onderwerpen voor en doen hiervan verslag in de GMR vergadering waarna de gehele GMR discussieert en besluiten neemt over het onderwerp. Deze manier van werken biedt de leden de mogelijkheid zich te verdiepen in de onderwerpen terwijl collega-leden hetzelfde doen met de onderwerpen die tot hun portefeuille behoren. Hierdoor vermindert de werklast en blijft de kwaliteit gewaarborgd. De GMR heeft regelmatig overleg met het stafbureau, waardoor zij al in een vroeg stadium bij de vorming van het beleid wordt betrokken. De GMR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris en een onafhankelijk voorzitter.

Maak kennis met de GMR leden
Bekijk het vergaderschema van de GMR 2022/2023

Ook meedenken en meebeslissen?

Grijp je kans en stel je kandidaat voor de GMR! Proloog heeft de afgelopen jaren belangrijke stappen vooruit gezet. Ook de GMR zet nieuwe stappen. Daar horen nieuwe GMR-leden bij. De GMR is op zoek naar nieuwe leden. De GMR heeft drie vacatures voor de personeelsgeleding.

Kom jij de GMR versterken? Heb je nog vragen over de GMR en de inhoud van de werkzaamheden als GMR-lid? Neem contact met ons op via mail: gmr@proloog.nl. Wil je liever telefonisch vragen stellen, stuur dan een e-mail met je telefoonnummer en dan nemen we contact met je op.

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Margriet Helfferich, ambtelijk secretaris GMR. Zij is bereikbaar via e-mail: gmrsecretariaat@proloog.nl  


Downloads: