6.02. Veiligheidsbeleid

Om de veiligheid van leerlingen en leerkrachten zo veel mogelijk te garanderen en preventief incidenten of vervelende situaties te voorkomen, heeft elke school een pestprotocol of een vergelijkbaar plan van aanpak ingevoerd en een veiligheidsbeleidsplan opgesteld. Ouders kunnen deze plannen bij de school opvragen of vinden op de website van de school. Elke school wil kinderen optimale ontplooiingskansen bieden en hun veiligheid garanderen. Intimiderend of pestgedrag door medeleerlingen, personeel of ouders binnen de schoolorganisatie wordt niet getolereerd. Het is de taak van de school om dit te voorkomen of met spoed te beëindigen. Leerkrachten houden zich aan de onderstaande gedragscode en zien erop toe dat deze wordt nageleefd:

 • Geen misbruik maken van macht 
 • Geen seksueel getinte aandacht geven 
 • Geen discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, of op welke grond dan ook 
 • Een ander niet fysiek of psychisch aanvallen of bedreigen 
 • Een ander niet negeren 
 • Geen eigendommen van een ander vernielen of verstoppen 
 • Geen menig aan een ander opdringen 
 • Niet binnendringen in de persoonlijke levenssfeer van een ander 
 • Een respectvolle houding ten opzichte van elkaar hebben 

  Jaarlijks worden de schoolgebouwen van Proloog gecontroleerd op brandveiligheid. Na een inspectie wordt ieder jaar een Plan van Aanpak (ARBO) vastgesteld en zo nodig verbeterpunten uitgevoerd op het gebied van brandveiligheid, algemene veiligheid van het gebouw en het plein, arbeidsvoorwaarden ter bevordering van het klimaat en het welzijn van de leerlingen en de leerkrachten. De school doet jaarlijks onderzoek naar de veiligheidsbeleving van haar leerlingen en personeelsleden.​