6.01. Omgaan met elkaar en sociale veiligheid

Het komt voor dat ouders/verzorgers en leraren over bepaalde zaken van mening verschillen. Op de scholen van Proloog willen directie en leraren met respect voor elkaars opvattingen zoeken naar een oplossing. We gaan ervan uit dat dit voor ouders net zo vanzelfsprekend is. Vandaar dat hoor en wederhoor van groot belang is binnen onze scholen. Het is vanzelfsprekend dat ouders op een goede en eerlijke wijze in gesprek blijven met de leraar over hun opvattingen ten aanzien van hun kind. 

Schoolklimaat

Met de directeuren zijn de volgende afspraken gemaakt om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen:

  • Scholen monitoren jaarlijks de sociale veiligheid voor groep 6, 7 en 8 d.m.v. een gecertificeerd programma en scholen leveren jaarlijks de resultaten van de vragenlijsten sociale veiligheid aan de inspectie; 
  • Scholen gebruiken Vensters PO, om relevante informatie over sociale veiligheidsbeleving en de zorg voor sociale veiligheid, aan te leveren zodat bestuurlijke monitoring mogelijk is; 
  • Scholen hebben een veiligheidsplan; 
  • Scholen hebben een antipest-protocol of vergelijkbaar programma/methodiek; 
  • Scholen hanteren de meldcode huiselijk geweld; 
  • Scholen hebben een antipest-coördinator. 

Vragenlijsten over de sociale veiligheidsbeleving richten zich op 3 rubrieken: 

  • Het ervaren van de sociale, psychologische en fysieke veiligheid (hoe veilig voel je je op school, zijn de regels op school duidelijk?) 
  • De aantasting van sociale, psychologische en fysieke veiligheid (pestgedrag, helpt de leerkracht bij het oplossen van problemen?) 
  • Het welbevinden (ga je graag naar school, heb je het naar je zin?)