2.03. Leerplicht/verzuim/verlof

Alle kinderen in Nederland moeten naar school, want onderwijs is onmisbaar in de voorbereiding op een zelfstandige positie in de maatschappij. In Nederland geldt een leerplicht.

Leerplichtwet

In deze wet staan de spelregels rondom de leerplicht. De wet gaat ervan uit dat u
als ouder/verzorger:
• Uw kind inschrijft op een school
• Ervoor zorgt dat uw kind die school bezoekt voor het volgen van onderwijs

Uw kind is verplicht volledig dagonderwijs te volgen vanaf de eerste schooldag in de
maand na de vijfde verjaardag.

Een voorbeeld: uw kind wordt op 13 november 5 jaar; het is dan vanaf 1 december
leerplichtig. De leerplichtambtenaar van de gemeente ziet erop toe dat alle leerplichtigen ook echt aan het onderwijs deelnemen.

Verzuim/verzuimregistratie

Iedere dag registeren de scholen welke kinderen aanwezig zijn. Wanneer een kind niet aanwezig kan zijn, moeten ouders/verzorgers dit voor schooltijd, met opgaaf van de reden, melden. Is het op school niet bekend waarom een leerling afwezig is, dan wordt diezelfde ochtend/middag contact opgenomen met de ouder/verzorger. Wanneer een leerling regelmatig verzuimt, meldt de groepsleraar dit aan de directeur. Zo nodig neemt de directeur contact op met de ouders/verzorgers. Bij regelmatig verzuim zonder reden schakelt de school de leerplichtambtenaar van de gemeente Leeuwarden in. Deze stelt een onderzoek in en zoekt zo nodig naar een oplossing.

Geoorloofd verzuim

• Ziekte: Als uw kind ziek is, hoeft het niet naar school. U dient dit wel meteen aan de school te melden. Wanneer u uw kind vaak ziekmeldt, kan de school aan de schoolarts of leerplichtambtenaar vragen een onderzoek in te stellen.
• Godsdienst of levensovertuiging: Als uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging hoeft het niet naar school. U dient dit minstens twee dagen van tevoren aan de school te melden.
• Vier- en vijfjarigen: Tot uw kind zes jaar wordt, mag u het vijf uur per week thuishouden. U moet dit uiteraard wel aan de directeur van de school melden. Als u uw kind meer uren per week wilt thuishouden, heeft u speciale toestemming van de directeur nodig. Dat is mogelijk voor nog eens max. vijf uur.

Ongeoorloofd verzuim

Als uw kind zonder geldige reden niet naar school gaat, is er sprake van ongeoorloofd verzuim. De directeur van de school neemt dan maatregelen, zoals omschreven in de leerplichtwet. Meestal neemt de directeur eerst contact met u op om na te gaan wat er aan de hand is. Als dit niet tot een goede oplossing leidt, schakelt hij of zij de leerplichtambtenaar in. Ook deze probeert in overleg met u en de school tot een oplossing te komen.

Extra verlof en de leerplicht

In principe moet iedereen zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties. Dat geldt ook voor wintersportvakanties of familiebezoek in het buitenland. In de leerplichtwet is opgenomen dat de directeur in bijzondere gevallen toestemming mag geven voor een extra vakantie buiten de schoolvakanties.

Deze uitzondering geldt alleen voor ouders die door hun beroep geen vakantie kunnen nemen tijdens de schoolvakanties. In dat geval heeft u een schriftelijke verklaring van uw werkgever nodig waaruit blijkt dat u niet op een ander moment met vakantie kunt gaan. De directeur mag hiervoor slechts eenmaal per schooljaar voor ten hoogste tien schooldagen toestemming verlenen. In de leerplichtwet staat dat deze regeling niet kan worden toegepast voor de eerste twee lesweken van een nieuw schooljaar. Ook staat in de leerplichtwet dat de uitvoering van deze regeling geen recht is. Het gaat dus niet om snipperdagen; ze kunnen niet worden opgespaard en het is evenmin mogelijk zo nu en dan een afzonderlijke, losse dag op te nemen.

Gewichtige omstandigheden en verlof

In een aantal gevallen is het mogelijk verlof aan te vragen:
• Voor het voldoen van een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lestijden kan geschieden
• Voor verhuizing voor ten hoogste één dag
• Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- en aanverwanten t/m de derde graad voor één of ten hoogste twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk gesloten wordt in of buiten de woonplaats van belanghebbende
• Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad, duur in overleg met de directeur
• Bij overlijden van bloed- of aanverwanten, duur in overleg met de directeur
• Bij een 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders, op de dag van het jubileum
• Voor een andere, naar het oordeel van de directeur belangrijke reden, met uitzondering van vakantieverlof

Verlofaanvraag

Tot tien dagen
Wanneer u een verzoek voor verlof wilt aanvragen, moet u dit ruim van tevoren schriftelijk en met opgaaf van reden bij de directie van de school doen. Heeft u een dienstbetrekking, dan moet u een werkgeversverklaring kunnen overleggen. Heeft u een eigen bedrijf, dan doet u de aanvraag op het eigen briefpapier. U krijgt schriftelijk bericht van de directie van de school of het verzoek al dan niet wordt toegestaan. Bij afwijzing door de school kunt u
bezwaar maken bij het College van Bestuur van Proloog.
Langer dan tien dagen
Als u een aanvraag indient voor een periode langer dan tien dagen, dan sturen we deze door naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Leeuwarden. Deze geeft u schriftelijk bericht. Bij een afwijzing kunt u bezwaar aantekenen. In de beschikking staat aangegeven waar en hoe u bezwaar kunt maken.

Nadere informatie over leerplicht en de Leerplichtwet

Voor meer informatie over de leerplicht en de Leerplichtwet is een uitgebreide
folder beschikbaar op de school van uw kind. Ook is het mogelijk contact op te
nemen met de leerplichtambtenaar van de Gemeente Leeuwarden,
telefoon (058) 2338050.