1.04. Medezeggenschap - GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit maximaal
twaalf gekozen leden, zes personeelsleden en zes ouders. Regelmatig overleggen
de GMR-leden met het College van Bestuur van Proloog over het bovenschoolse
beleid.

Klik hier voor meer informatie over de GMR