1.05. Code 'Goed bestuur'

Het scheiden van de functies van bestuur en intern toezicht is een belangrijk
governancebeginsel. Per 1 augustus 2010 is de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’
van kracht geworden. De wet geeft aan dat de bestuurder verantwoordelijk is voor
goed bestuurde scholen en dat de toezichthouder toezicht moet houden op de
wijze van besturen.

De Code Goed Bestuur van de PO-Raad zegt hierover: “Het intern toezichtsorgaan houdt
toezicht op het functioneren van de organisatie in het algemeen en het schoolbestuur in het
bijzonder.”

Op 13 april 2015 heeft de gemeenteraad van de gemeente Leeuwarden ingestemd met de invoering van een Raad van Toezicht bij Proloog. In de loop van 2015 zijn de statuten
gewijzigd waarna het Raad van Toezichtmodel definitief is ingevoerd. De Raad van Toezicht
komt in de plaats van het bestuur en de algemeen directeur fungeert na de statutenwijziging als College van Bestuur.

Bij Proloog is de verantwoordelijkheid voor goed bestuurde scholen aan het College
van Bestuur gemandateerd. In de wet is opgenomen dat de toezichthouder ten minste belast is met de volgende taken:

  • Goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch meerjarenplan.
  • Toezien op de naleving door het College van Bestuur van de wettelijke verplichtingen, van de code goed bestuur en van de mogelijke afwijkingen.
  • Toezien op de rechtmatige verwerking en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van middelen verkregen op basis van de WPO.
  • Aanwijzen van de accountant die verslag uitbrengt aan de intern toezichthouder.
  • Jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van taken en bevoegdheden zoals die hiervoor zijn beschreven (zie afzonderlijke paragraaf).Stichting Proloog is lid van de PO-raad en Proloog onderschrijft en voldoet aan de op 21 januari 2010 door de leden van de PO-raad vastgestelde code “Code Goed Bestuur in het primair onderwijs”