5.01. Informatievoorziening aan gescheiden ouders

Wanneer ouders gescheiden leven of gaan scheiden is het soms moeilijk te bepalen welke positie school moet innemen bij het verstrekken van informatie over een leerling. De wet biedt hierin een duidelijke richtlijn. De school is verplicht beide ouders op gelijke wijze te informeren. Dus ook de ouder die niet met het ouderlijk gezag is belast, heeft recht op informatie. De school kan alleen informatie verstrekken als de adresgegevens van beide ouders op school bekend zijn.

De wet schrijft niet voor hoe de informatie aan ouders wordt verstrekt. Proloog heeft gekozen voor de volgende voorzieningen: schoolgids, schoolkrant en/of nieuwsbrief, ouderavonden, contactavonden (desgewenst op een ander tijdstip dan de andere ouder).Alleen in geval van zwaarwegende argumenten (op basis van een gerechtelijke uitspraak) kan de school van deze richtlijn afwijken. In dat geval moet aan de schoolleiding een kopie van de gerechtelijke uitspraak worden overlegd.