4.01. Vensters PO en Scholen op de kaart

Scholen zullen zich ook steeds meer gaan verantwoorden via “Vensters PO” en “Scholen op de kaart”. Vensters PO is een project waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs wordt verzameld in één systeem. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingpopulatie, financiën en personeel.

Vensters PO biedt schoolbesturen en scholen hiermee een betrouwbare basis voor het professioneler besturen van hun eigen organisatie (mede met het oog op opbrengstgericht werken) en voor de dialoog over hun onderwijs met verschillende belanghebbenden: ouders, gemeenten, inspectie etc. De gegevens die worden opgenomen in Vensters PO zijn van scholen en schoolbesturen en worden opgevraagd bij DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de scholen zelf (meervoudig gebruik van gegevens).
Via Vensters PO worden ze op een toegankelijke manier teruggegeven aan scholen en schoolbesturen. Ook worden er diverse mogelijkheden tot vergelijken (benchmarken) geboden.

Op de website www.scholenopdekaart.nl kunt u scholen met elkaar vergelijken.