3.05. Overgang naar het voortgezet onderwijs

Wij werken nauw samen met het Voortgezet Onderwijs. Om te komen tot een gedegen advies voor de schoolkeuze wordt de Plaatsingswijzer gebruikt.

 Bij de Plaatsingswijzer staan de gegevens uit het CITO leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 centraal. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van de leerling bij:

• Begrijpend lezen
• Rekenen en Wiskunde
• Technisch lezen
• Spelling

De eerste twee onderdelen tellen hierbij het zwaarst.

De Plaatsingswijzer is een hulpmiddel om tot een goed doordacht en onderbouwd advies te komen. Bij het opstellen van het advies voor een kind wordt natuurlijk veel meer informatie betrokken, bijv. over de werkhouding, motivatie en sociaal-emotionele ontwikkeling, zoals vermeld in het Onderwijskundig Rapport. Alle beschikbare informatie over het kind leidt dus tot het uiteindelijke advies. Meer informatie over de Plaatsingswijzer en de verschillen profielen kunt u vinden op de website http://plaatsingswijzer.nl

Procedure schoolkeuze

In de gesprekken die u met de groepsleerkracht van uw kind heeft gehad, zijn de ontwikkeling, vorderingen en toetsuitslagen aan de orde geweest. In de maanden januari en februari stelt de leerkracht van groep 8 (vaak in overleg met de directeur en de IB-er) een schoolkeuzeadvies op. Dit advies wordt met u besproken.

In de toelatingsprocedure tot het Voortgezet Onderwijs is een belangrijke wijziging aangebracht. Voorheen besloot het Voortgezet Onderwijs tot de toelating.

Het advies dat de basisschool geeft is bindend en de leerling wordt geplaatst conform het advies van de basisschool. Daarnaast maken de leerlingen van groep 8 eind april een verplichte Eindtoets. Het resultaat van de Eindtoets zal dan in mei beschikbaar zijn. Als het resultaat van de Eindtoets hoger is dan het advies van de basisschool, is de basisschool verplicht het advies te heroverwegen. Dit betekent overigens niet dat basisschool verplicht is het advies aan te passen aan de uitslag van de Eindtoets.

Meer informatie over de Eindtoets kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Hoewel de procedure voor het opstellen van een schoolkeuzeadvies uiterst zorgvuldig gebeurt, kan het natuurlijk voor komen, dat u het niet eens bent met het gegeven advies. Hiervoor heeft Proloog een Toetsingscommissie schoolkeuzeadvies ingericht. Bij deze Toetsingscommissie kunt u een verzoek indienen om een advies te geven over het uitgebrachte schookeuzeadvies. Deze commissie nodigt u uit voor een gesprek om uw verzoek toe te lichten. De commissie stelt vervolgens een advies op.

Dit kan een advies aan de school zijn om het schoolkeuzeadvies aan te passen dan wel het uitgebrachte advies te handhaven. De commissie informeert hierover schriftelijk aan de ouders/verzorgers en de basisschool. Uw zienswijze kunt u sturen naar:

Proloog
Fonteinland 11
8913 CZ Leeuwarden
Email: info@proloog.nl

Uw brief dient het volgende te bevatten: uw naam, adres, postcode en woonplaats; uw e-mailadres , telefoonnummer; een beschrijving van de kwestie waarover u van mening verschilt; de naam van de school waar u mee van mening verschilt; de naam van de persoon op school met wie u gesproken heeft, met zijn/haar functie; uw handtekening (niet als u een e-mail stuurt).

Tijdpad

januari/februari: gesprek op de basisschool en opstellen schoolkeuzeadvies uiterlijk 15 maart: basisscholen versturen de aanmeldingsformulieren naar het Voortgezet Onderwijs. uiterlijk 15 maart: indienen van een adviesverzoek bij de Toetsingscommissie 21, 22 en 23 april: afname Centrale Eindtoets mei: uitslagen van de Centrale Eindtoets zijn bekend en heroverweging van het schoolkeuzeadvies door de basisschool (alleen als dit van toepassing is) uiterlijk 1 juni: indienen van een adviesverzoek bij de Toetsingscommissie Mocht u vragen hebben dan kunt u bij de groepsleerkracht van uw kind of de directeur van de basisschool terecht.