1.02. Visie en missie

Missie

Kinderen leren het meest als ze plezier hebben en als het onderwijs aansluit op hun mogelijkheden, ervaringen en talenten. Het onderwijsbeleid van Proloog is dan ook gericht op het behoud van de volgende voorwaarden:

 • Scholen creëren waarbinnen de leerlingen veilig zijn
 • Scholen ontwikkelen waar ouders en leerlingen met plezier naar toe gaan
 • Aanstellen en bijscholen van betrokken en professionele leraren. Onze leraren
  zorgen er voor dat de leerlingen zich naar hun mogelijkheden kunnen
  ontwikkelen
 • Leraren in hun groep een uitdagende leeromgeving en hebben voldoende oog
  voor de verschillen tussen leerlingen
 • De scholen van Proloog zijn voor de leerlingen goed bereikbaar

Visie op onderwijs

1. Het onderwijs van Proloog is toegankelijk voor alle kinderen. Het leren vindt
plaats in en rond school, de school is een ontmoetingsplaats van kinderen, de
leraar instrueert en begeleidt de leerling in zijn ontwikkeling.
2. Proloog staat voor het behoud van goede onderwijskwaliteit. De leerkracht
maakt de kwaliteit. Daarnaast maakt deze gebruik van de kennis en
vaardigheden van de verschillende deskundigen die bij of voor Proloog werken.
Zo wordt de kwaliteit van het onderwijs op de scholen continu bewaakt en
geanalyseerd door een beleidsmedewerker onderwijs. Voor leerlingen die
extra ondersteuning of speciale zorg of begeleiding nodig hebben zijn
verschillende gedragsdeskundigen inzetbaar. Hiervoor heeft Proloog een
preventief logopedist, een orthopedagoog en een coördinerend intern
begeleider in dienst.
3. Op het gebied van ICT heeft Proloog de afgelopen jaren veel investeringen
gedaan. In alle scholen wordt gebruik gemaakt van digitale schoolborden.
Leerlingen worden in de gelegenheid gesteld om te werken met computers,
laptops en tablets. Er worden de komende jaren extra investeringen gedaan bij
het aanleggen van een nieuwe digitale Infrastructuur. Het werken met tablets
en laptops zal voor alle leerlingen gemeengoed worden.

Strategische doelen voor de komende jaren

 • Ons onderwijs aantoonbaar doorontwikkelen. We hebben oog voor de gelijke
  kansen van alle kinderen. We verantwoorden ons op transparante wijze via
  onder meer ‘Scholen op de Kaart’ onderwijskundige rapportages binnen de
  scholen.
 • Zorgdragen voor een gezonde, veilige en passende speel- en leeromgeving
  voor alle kinderen. We stimuleren sport- en cultuuractiviteiten in
  samenwerking met de beweeg- en cultuurcoaches van onder andere de
  gemeente, BV Sport en Kunstkade.
 • Uitdagende doelen en ambities voor kinderen. De route hoeft niet voor iederkind gelijk te zijn.
 • Leerkrachten professionaliseren ten aanzien van digitale ontwikkelingen en
  innovatie.
 • Er komt een nieuwe zorgstructuur met een krachtige ondersteuning binnen
  de scholen, die aansluit bij de behoefte van het kind.
 • Verbeteren van de schoolgebouwen, zodat deze optimaal ondersteunend zijn
  bij het realiseren van goed onderwijs.
 • Verder ontwikkelen van de internationale taalschool en het
  hoogbegaafdheidsonderwijs.
 • Integrale kindcentra vormen, zodat we kunnen werken als één
  basisvoorziening waarbij kinderen (van 0 tot 12 jaar) centraal staan.
 • De huidige samenwerking met de kinderopvang doorontwikkelen.
 • Inzetten op goed werkgeverschap: vroegtijdig talenten aantrekken,
  medewerkers de kans bieden zich te ontwikkelen, werkdrukvermindering en
  investeren in medewerkerstevredenheid