Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

over proloog

Communicatie GMR met betrokkenen

De GMR van Proloog hecht grote waarde aan de meningen van haar achterban en aan een breed draagvlak. Essentieel hierbij is goed contact met elkaar. Hieronder verstaat de GMR niet alleen informeren van, maar ook luisteren naar, oordelen over en meewegen van de meningen van de achterban. De achterban van de GMR bestaat uit alle betrokken ouders of voogden en alle medewerkers van Proloog 

GMR-stukken aan MR

Elke MR krijgt 10 dagen voorafgaand aan de GMR-vergadering de stukken (excl. het conceptverslag) toegestuurd waarover vergaderd gaat worden. Bij elk agendapunt wordt aangegeven of het adviesrecht dan wel instemmingrecht geldt. Op de agendapunten kan de MR binnen tien dagen inhoudelijk reageren.


Dialoog MR en GMR

Elke MR heeft de mogelijkheid een dialoog aan te gaan met de GMR. Daarvoor krijgt elke MR één lid van de GMR toegewezen als contactpersoon en elk GMR lid heeft met maximaal drie MR-en contact te onderhouden. Door omstandigheden  kan een GMR-lid tijdelijk meer scholen toegewezen krijgen. In het begin van elk schooljaar verdeelt de GMR de scholen over de leden en communiceert de verdeling met de scholen. Het contact kan in principe op elk relevant moment en elke relevante wijze plaatsvinden. Verder nodigt de GMR de MR-en jaarlijks uit op een themabijeenkomst. 

Communicatie CvB en GMR

De communicatie met het bevoegd gezag verloopt via het College van Bestuur van Proloog. Voorafgaand aan de GMR-vergadering vindt een agendaoverleg plaats met de voorzitter en secretaris van de GMR. Alle stukken voor de vergadering stuurt CvB digitaal naar de leden van de GMR, en de MR-en van de scholen. Alleen stukken die 10 dagen voor een vergadering binnen zijn kunnen worden geagendeerd, zodat er voldoende tijd is om de stukken goed voor te bereiden. We verwachten van de CvB dat hij/zij belangrijke onderwerpen toelicht en advies geeft. Het onderwerp kan daarna worden besproken in de MR –en. In de volgende GMR-vergadering zal de GMR een advies vormen op basis van de input van de MR-en en dit advies uitbrengen richting de CvB.