over proloog

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Proloog

De GMR houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus allerhande zaken die álle scholen aangaan. De GMR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid op een groot aantal beleidsonderdelen. Te denken valt aan:

§  Instemming op het gebied van onderwijskundige doelstellingen, maar ook het meerjarenbeleidsplan; beleid ten aanzien van welzijn, gezondheid en veiligheid;

§  Adviesbevoegdheden met betrekking tot de hoofdlijnen van het financiële beleid, de verdeling/besteding van de middelen; huisvesting en onderhoud; taakbeleid etc. 

Samenstelling GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Proloog bestaat uit 12 leden: 6 ouders en 6 medewerkers.

De volgende ouders zitten in de GMR:
Roelof Adema, De Trilker
Jellie Moed, Het Palet
Rémon Martin Kortman, De Pionier
Moniek Duijster, De Pionier
Tsjeardke Poelsma, Trianova
1 vacature

De personeelsgeleding van de GMR bestaat uit:

Petra Torenga, De Wester en Oldenije (secretaris)

Hennie de Boer, De Twa Fisken
Anky Keizer, De Plataan
Annette Trampe, Wiardaskoalle
Petra Veenstra, De Twa Fisken

1 vacature

Meer weten over de GMR?

Lees meer over wat de GMR in het schooljaar 2016-2017 wil gaan doen in het activiteitenplan van de GMR.
In het jaarverslag 2015-2016 kunt u lezen wat de GMR het afgelopen jaar heeft gedaan en bereikt. 

Informatie GMR

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke Boon, ambtelijk secretaris GMR. Zij is bereikbaar via e-mail: gmr@proloog.nl