Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

over proloog

GMR Proloog

De GMR houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus allerhande zaken die álle scholen aangaan. De GMR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid op een groot aantal beleidsonderdelen. Te denken valt aan:

 • Instemming op het gebied van onderwijskundige doelstellingen, maar ook het meerjarenbeleidsplan; beleid ten aanzien van welzijn, gezondheid en veiligheid;
 • Adviesbevoegdheden met betrekking tot de hoofdlijnen van het financiële beleid, de verdeling/besteding van de middelen; huisvesting en onderhoud; taakbeleid etc.

De GMR werkt met portefeuillegroepen. Deze bereiden de onderwerpen, die tot hun werkveld horen, voor en doen hiervan verslag in de GMR vergadering waarna de gehele GMR besluiten neemt/discussieert over het onderwerp. Deze manier van werken biedt de leden de mogelijkheid zich te verdiepen in de onderwerpen terwijl collega-leden hetzelfde doen met de onderwerpen die tot hun portefeuille behoren. Hierdoor wordt de werklast verminderd terwijl dit niet ten koste gaat van de kwaliteit. Door regelmatig overleg met het stafbureau wordt de GMR al in een vroeg stadium bij de vorming van het beleid betrokken. De GMR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris en een onafhankelijk voorzitter.

Bekijk de video:


Samenstelling GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Proloog bestaat uit 12 leden: 6 ouders en 6 medewerkers:
 • ouder: Machteld Pronk (vice-voorzitter)
 • personeel: vacature
 • ouder: Sureya Topbas (penningmeester)
 • personeel: vacature
 • ouder: Christiaan Hentzen (voorzitter)
 • personeel: vacature
 • ouder: Margriet Hoitinga
 • personeel: Patricia Blauw
 • ouder: vacature
 • personeel: vacature
 • ouder: Sharon Verbeek
 • personeel: Annette Trampe

Portefeuille verdeling GMR Proloog

Portefeuille Profilering en Communicatie
 • Christiaan Hentzen
 • Patricia Blauw
Portefeuille Kwaliteit
 • Sureya Topbas
 • Christiaan Hentzen
Portefeuille Personeel:
 • Annette Trampe
 • Sharon Verbeek
Portefeuille Financiën 
 • Machteld Pronk
 • Margriet Hoitinga

Meer weten over de GMR?

Lees meer over wat de GMR in het schooljaar 2019-2020 wil gaan doen in het activiteitenplan van de GMR. In het jaarverslag over het schooljaar 2017-2018 kunt u lezen wat de GMR dat schooljaar heeft gedaan en bereikt.

Informatie GMR

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marleen Westenbrink, ambtelijk secretaris GMR. Zij is bereikbaar via e-mail: gmr@proloog.nl