1.10. Contactgegevens

De algemene contactgegevens van Proloog vindt u op de pagina Contact. 

Andere diverse contactgegevens:
• De contactpersonen van de scholen staan vermeld in de schoolgids van de scholen. 
• Onafhankelijk vertrouwenspersoon van Proloog voor ouders en leerlingen: Tjitske Feersma, tel. 0880-200300/06-12522629, e-mail: t.feersma@cedin.nl 
• Onafhankelijk vertrouwenspersoon voor personeel: Margriet Veenstra, GIMD, Celciusweg 6b, Postbus 790, 8901 BN Leeuwarden, tel. (058) 295 47 77, e-mail: m.veenstra@gimd.nl 
• College van Bestuur Proloog (bevoegd gezag), Fonteinland 11, 8913 CZ Leeuwarden, tel. (058) 234 75 20 Email: info@proloog.nl 
• Landelijke Klachtencommissie (LKC) LKC, Postbus 185, 3440 AD Woerden, tel. (0348) 40 52 45, fax (0348) 40 52 44 website: http://www.onderwijsgeschillen.nl 
• Leerplichtambtenaar gemeente Leeuwarden: tel. (058) 233 80 50 
• Meldpunt vertrouwensinspecteurs, tel. 0900 – 111 3 111 (voor klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld) 
• Veilig Thuis: tel. (058) 212 7772 of tel. (0900) 123 1230 
• Arbo/veiligheidscoördinator, Jelle Boonstra: tel. (058) 234 75 25 
• Inspectie van het Onderwijs: info@owinsp.nl / www.onderwijsinspectie.nl / tel. (0800) 8051 (gratis) Kantoor Leeuwarden, Sophialaan 20, 8911 AE Leeuwarden (tel 088-669 6399) www.postbus51.nl 
• GGD Fryslân: Harlingertrekweg 58, 8913 HR Leeuwarden, tel. (058) 233 4334 
• Nederlands Jeugd Instituut http://www.kindermishandeling.info 
• Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland: Ludo Abbink, Fonteinland 11, 8913 CZ Leeuwarden, tel. (058) 294 89 37 http://www.passendonderwijsinfryslan.nl